การเชื่อมต่อระบบรายงาน (KPN Report) มี 2 ช่องทาง ดังนี้
1. หากท่านใช้คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับระบบ network ภายในโรงพยาบาล ให้กดปุ่ม "เครือข่ายในโรงพยาบาล"
2. หากท่านใช้คอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับระบบ network ภายในโรงพยาบาล ให้กดปุ่ม "เครือข่ายนอกโรงพยาบาล"